PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Velkolosinské apartmány

Ceník ubytování a stravování


Zimní sezona - ceny
Studio s terasou 32m2 (dvoulůžko, rozkládací pohovka) min.5 nocí
Obsazení 1 osobou .... 1000 Kč/noc
Obsazení 2 osobami ... 1200 Kč/noc
Obsazení 3 osobami ... 1500 Kč/noc
Obsazení 4 osobami ... 1800 Kč/noc

Silvestr 2000 Kč/noc minimálně 5 nocí, max.4 osoby

Apartmán se 2 ložnicemi 64m2 (2x dvoulůžko, 2x rozkl.pohovka) min.5 nocí
Obsazení 2 osobami ... 2000 Kč/noc
Obsazení 3 osobami ... 2200 Kč/noc
Obsazení 4 osobami ... 2400 Kč/noc
Obsazení 5 osobami ... 2700 Kč/noc
Obsazení 6 osobami ... 3000 Kč/noc
Obsazení 7 osobami ... 3300 Kč/noc
Obsazení 8 osobami ... 3600 Kč/noc

Silvestr 4000 Kč/noc minimálně 5 nocí, max.8 osob
Letní sezona - ceny
Studio s terasou 32m2 (dvoulůžko, rozkládací pohovka) termíny na 7 nocí so-so
Obsazení 1 osobou .... 1000 Kč/noc
Obsazení 2 osobami ... 1200 Kč/noc
Obsazení 3 osobami ... 1500 Kč/noc
Obsazení 4 osobami ... 1800 Kč/noc

Apartmán se 2 ložnicemi 64m2 (2x dvoulůžko, 2x rozkl.pohovka) termíny na 7 nocí so-so
Obsazení 2 osobami ... 2000 Kč/noc
Obsazení 3 osobami ... 2200 Kč/noc
Obsazení 4 osobami ... 2400 Kč/noc
Obsazení 5 osobami ... 2700 Kč/noc
Obsazení 6 osobami ... 3000 Kč/noc
Obsazení 7 osobami ... 3300 Kč/noc
Obsazení 8 osobami ... 3600 Kč/noc
Období mimo sezónu - ceny
Studio s terasou 32m2 (dvoulůžko, rozkládací pohovka) min. 2 noci
Obsazení 1 osobou .... 1000 Kč/noc
Obsazení 2 osobami ... 1200 Kč/noc
Obsazení 3 osobami ... 1500 Kč/noc
Obsazení 4 osobami ... 1800 Kč/noc

Silvestr 2000 Kč/noc minimálně 5 noci, max.4 osoby

Apartmán se 2 ložnicemi 64m2 (2x dvoulůžko, 2x rozkl.pohovka) min.2 noci
Obsazení 2 osobami ... 2000 Kč/noc
Obsazení 3 osobami ... 2200 Kč/noc
Obsazení 4 osobami ... 2400 Kč/noc
Obsazení 5 osobami ... 2700 Kč/noc
Obsazení 6 osobami ... 3000 Kč/noc
Obsazení 7 osobami ... 3300 Kč/noc
Obsazení 8 osobami ... 3600 Kč/noc
Slevy:
Ubytovací poplatek 20 Kč/os.18 a více let/noc
Dítě do 1,99 let zdarma bez nároku na lůžko
Kouření v apartmánech je zakázáno
V ubytování nejsou povoleny večírky/akce
Noční klid je od 22:00 do 6:00
Pobyt s domácími mazlíčky není povolen
Masáže po domluvě na tel.č. 607021251
Další informace:
Ubytovací řád, platební, obchodní a storno podmínky
(dále též "ubytovací řád", či "podmínky")
1. Smluvní vztah
Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení, kterým je Roman Podešva, nar.24.8.1977, bytem Švermova 687,Velké Losiny,78815 (dále jen ubytovatel) se řídí ustanovením těchto podmínek, smlouvou o ubytování, a z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též "NOZ"). Ujednání obsažené ve smlouvě o ubytování mají přednost před těmito podmínkami.
Smluvní vztah mezi ubytovatelem a zákazníkem vzniká na základě odeslané objednávky učiněné protřednictvím emailu na adrese: velkolosinskeapartmany@seznam.cz na www.velkolosinskeapartmany.cz. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto podmínek, zejména s cenou, platebními a storno podmínkami ubytování a tyto podmínky akceptuje. Za smluvní závazky dalších osob ve skupině, pro kterou se objednávka činí, odpovídá (ručí dle § 2018 NOZ) zákazník, který tuto objednávku odeslal /kontaktní osoba/.
Platí, že písemná forma je zachována i v případě, že jednotlivé úkony jsou činěny elektronicky, zejména prostřednictvím elektronické pošty (emailu).
2. Ceny za ubytování/pobyt
jsou uvedeny včetně DPH a jsou k nahlédnutí v ceníku na www.velkolosinskeapartmany.cz, sekce ceník.
3. Úhrada za pobyt
Při objednání ubytovacích služeb platí celá částka za pobyt najednou, a to do 7 dnů od učinění objednávky. Platby je možno provádět bezhotovostně, poštovní složenkou nebo v hotovosti. Přesný termín platby, číslo účtu a variabilní symbol platby Vám bude zaslán po potvrzení objednávky.
4. Storno podmínky (odstupné dle §1992 NOZ)
Zákazník má právo od potvrzené objednávky odstoupit bez storno poplatků výhradně v případě, že tak učiní nejpozději do 30 dnů před objednaným termínem pobytu. Odstoupení musí být uskutečněno výhradně písemnou formou.
Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky na adresu bydliště ubytovatele: Roman Podešva, nar.24.8.1977, bytem Švermova 687, Velké Losiny, 78815, nebo email ubytovatele: velkolosinskeapartmany@seznam.cz
Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen zaplatit storno poplatky (odstupné) ve výši:
* bez storno poplatku při odstoupení ve lhůtě 30 a více dní před sjednaným nástupem k ubytování
* 50% z celkové ceny ubytovacích služeb při odstoupení od objednávky 29 - 15 dnů před sjednaným nástupem k ubytování
* 75% z celkové ceny ubytovacích služeb při odstoupení od objednávky 14 - 7 dnů před sjednaným nástupem k ubytování
* 100% z celkové ceny ubytovacích služeb při odstoupení od objednávky 6 - 0 dnů před sjednaným nástupem k ubytování.
Zákazník bere na vědomí, že výše storno poplatků je dána povahou nabízených služeb a odráží náklady ubytovatele na obsazení ubytovacího zařízení.
Storno poplatek je zákazník povinen uhradit i v případě, že se zákazník nezúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných údajů na objednávce. Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku.
V případě, kdy zákazníkovi vznikne nárok na vrácení zaplacené zálohy na cenu pobytu, zavazuje se ubytovatel tuto uhradit do 30 dnů od přijetí písemného storna. Ubytovatel není v prodlení s úhradou zálohy do doby, než mu bude oznámeno číslo účtu zákazníka, na který má být záloha vrácena.
Ubytovatel má právo objednaný pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. vyšší moc, živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. V tomto případě může pronajímatel zákazníkovi nabídnout ubytování v jiném svém objektu.
Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená částka na cenu pobytu. Zákazník není oprávněn požadovat žádné další náhrady.
Ubytovatel může požadovat zaplacené storno poplatku i v případě závažných důvodů na straně zákazníka. Ubytovatel pro tento účel doporučuje sjednat individuální pojištění proti storno poplatkům.Ubytovatel neodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí ubytovacího zařízení, avizovaných na jeho webových stránkách.
5. Kauce a reklamace
Ubytovatel je oprávněn vybrat od zákazníka/ubytovaného na počátku zahájení pobytu kauci. Účelem kauce je zajištění náhrady škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení, nebo v důsledku nedodržení tohoto ubytovacího řádu. Při odevzdání objektu zákazníkem/ubytovaným po ukončení pobytu bez zjevných poškození ubytovatel kauci v den ukončení pobytu vrátí v plné výši. Kauce je stanovena na částku 5000,- Kč.
Zákazník/ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto uhradit na místě v hotovosti, pokud přesahuje výše škody poskytnutou kauci. Po uhrazení škody má zákazník právo si od ubytovatele vyžádat písemné potvrzení o úhradě.
V případě, že se na ubytovacím zařízení vyskytnou vady, je zákazník/ubytovaný povinen ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je případně tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit a to pokud možno ihned. Pokud nedojde k okamžitému odstranění vady, zákazník/ubytovaný s ubytovatelem sepíší zápis, který bude obsahovat popis vady, náklady na její odstranění a kdo ji způsobil. Bez tohoto zápisu nebude reklamace vady uznána. Reklamaci je zákazník/ubytovaný oprávněn uplatnit nejpozději do ukončení pobytu. K později uplatněným nárokům se nepřihlíží, přičemž platí, že se zákazník/ubytovaný po ukončení pobytu nároku z vad výslovně vzdal, pokud je neuplatnil dříve.
7. Pobyt s domácími zvířaty zakázán
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním objednávky uděluje zákazník v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. ubytovateli, Romanu Podešvovi,Švermova 687,Velké Losiny,78815 jakožto majiteli ubytovacího objektu, souhlas ke shromažďování, uschovávání a zpracování osobních a citlivých údajů v rozsahu této objednávky a smlouvy o ubytování, tj. jména, příjmení, telefonního čísla, adresy a emailů, a to zejména pro účely poskytování služeb a nabízených produktů.
9. Ubytovací řád
1. Zákazník/ubytovaný je při nástupu k ubytování povinen vyplnit ubytovací lístek a ubytovateli předat seznam osob, které budou ubytovací zařízení užívat společně s ubytovatelem. Podle vyplněných údajů ubytovatel zákazníka/ubytovaného tuzemce zaeviduje a cizince zapíše do domovní knihy.
2. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, provozovatel neodpovídá a zákazník/ubytovaný se těchto nároků vůči ubytovateli výslovně vzdává.
3. Zákazník/ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu k ubytování nejdříve ve 14.00 hodin, nejpozději do 20.00.
4. Zákazník/ubytovaný je povinen dodržet čas ukončení pobytu do 10.00 hodin, pokud není s ubytovatelem dohodnuto jinak. Neučiní-li tak zákazník/ubytovaný ve stanovené lhůtě, je ubytovatel oprávněn účtovat pobyt i za následující den.
5. Za ubytování a služby s ním spojené je zákazník/ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli cenu na začátku pobytu, není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak.
6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
7. V ceně pobytu je zahrnuto ložní prádlo. Ručníky,toaletní potřeby a přezůvky je nutné mít vlastní. Zákazník/ubytovaný bere na vědomí, že v ubytovacím zařízení je stanovena povinnost se přezouvat a není povoleno v něm pobývat ve venkovní obuvi.
8. Zákazník/ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat další prostory a příslušenství ubytovacího zařízení. Parkování vozidel je zajištěno v objektu a je bezplatné.
9. Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi/ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
10. Zákazník/ubytovaný je povinen v celém pronajatém objektu udržovat pořádek, včetně teras. V zimním období je povinen si vlastními silami zajišťovat úklid sněhu. Ubytovatel nenese odpovědnost za úrazy či za škodu na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy a zákazník/ubytovaný se těchto nároků vůči ubytovateli výslovně vzdává.
11. Při nástupu k ubytování je a zákazník/ubytovaný povinen se přesvědčit, zda je ubytovací objekt řádně vybaven a nepoškozen. V případě závady je povinen ihned vyrozumět ubytovatele.
12. Zákazník/ubytovaný jsou povinni užívat prostory vyhrazené jim k ubytování řádně, a v těchto prostorách nesmí zákazník/ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné změny, zejména pak stavební či jiné úpravy.
13. Zákazníkovi/Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků uvnitř ubytovacího objektu.
14. Zákazník/ubytovaný je povinen při ukončení ubytování zanechat objekt v uklizeném a řádném stavu. Zákazník/ubytovaný je povinen zajistit umytí nádobí, uložení věcí na svá původní místa, stáhnutí použitého povlečení. V opačném případě bude zákazníkovi/ubytovanému účtovaná částka 1000,-Kč za úklid. Tuto částku je ubytovatel oprávněn započítat vůči uhrazené kauci.V případě ztráty klíče,poplatek 1000,-Kč
15. V průběhu pobytu není zákazníkovi/ubytovanému dovoleno ubytovat pozvané návštěvy či jiné osoby.
16. Zákazník/ubytovaný není oprávněn v pronajatém objektu užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů, apod.).
17. V ubytovacím zařízení je přísný zákaz užívání jakýchkoliv zákonem nedovolených či zakázaných omamných a psychotropních látek.
18. Zákazník/ubytovaný je povinen při odchodu z ubytovacího zařízení uzavřít okna, vodovodní kohoutky, vypnout elektrické přístroje a objekt uzamknout a zakódovat bezpečnostní systém objektu.
19. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokojích a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
20. Zákazník/ubytovaný nese odpovědnost za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby ubytovateli, a jeho povinností je tyto škody nahlásit, uhradit a jejich výši si nechat potvrdit.
21. Zákazník/ubytovaný je v průběhu pobytu povinen v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, případně uklízet po zvířatech a zachovávat noční klid v době od 22:00 hod. do 07:00 hod.
22. Zákazník/ubytovaný může v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených - vyznačené ohniště, teplovodní kotel (je-li součástí objektu) či krb. Po odchodu od ohniště, krbu nebo kotle je zákazník/ubytovaný povinen řádně uhasit oheň a zabezpečit, aby nevzniklo nebezpečí požáru. Sjednává se zákaz odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa.
23. Uvnitř ubytovacího objektu je zakázáno kouření.
24. V době ubytování zákazníka/ubytovaného se může ubytovatel přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku a tento je užíván v souladu s těmito podmínkami a smlouvou o ubytování.
26. Zákazník/ubytovaný může ukončit pobyt před uplynutím dohodnuté doby ubytování, avšak bez jakéhokoli nároku na finanční protiplnění.
27. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby ubytování smlouvu o ubytování vypovědět bez výpovědní doby, jestliže zákazník/ubytovaný v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy, noční klid, nebo jinak porušil či porušuje ustanovení těchto podmínek.
28. V pronajatém objektu je zakázáno používání jakékoli pyrotechniky mimo 31.12. (Silvestr) příslušného roku.
29. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení služeb přijímá výhradně ubytovatel.
30. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že si tyto podmínky přečetl a pochopil je, že s těmito podmínkami souhlasí a zavazuje se je respektovat.
31. V případě, že zákazník a ubytovaný není tatáž osoba, je zákazník povinen ubytovaného poučit o všech právech a povinnostech z těchto podmínek vyplývajících. Zákazník odpovídá za to, že ubytovaný bude dodržovat tyto podmínky po dobu pobytu. Zákazník odpovídá za případnou škodu způsobenou ubytovaným společně a nerozdílně.
Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.9.2018 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či odesláním elektronické rezervace/objednávky z internetových stránek www.velkolosinskeapartmany.cz.